Ponuka kurzov

Ponúkame nasledovné 3 online kurzy:

  1. Rozvoj zručností opatrovateľky (metódy a techniky opatrovania)
  2. Rozvoj komunikačných zručností opatrovateľky
  3. Rozvoj osobnostných zručností opatrovateľky

1) Rozvoj zručností opatrovateľky (metódy a techniky opatrovania)

Tematické zameranie:
- rozvoj sebaobslužných činností u klienta s poruchou jemnej a hrubej motoriky, s poruchou orientácie, s poruchou mobility (čiastočnej alebo úplnej),
- práca s klientom v odpore;
- práca s klientom v paliatívnom štádiu;
- práca s klientom s demenciou; špecifiká starostlivosti o klienta s ťažkým zdravotným postihnutím; práca s imobilným klientom, s klientom trvalo pripútaným na lôžko; kinestetika - koncept a využitie v praxi; nárok, nácvik a používanie kompenzačných pomôcok
- orientácia vo vízii a hodnotách vlastného poskytovateľa sociálnych služieb

Forma vzdelávania: online
Počet hodín: 8 (2 x 4 hodiny) v prípade potreby je možné navýšiť počet hodín
Cena: 9,00 Eur/hodina/opatrovateľka

2) Rozvoj komunikačných zručností opatrovateľky

Tematické zameranie:
Aktívne počúvanie v procese práce opatrovateľky
- metódy a princípy procesu; štruktúra procesu; bariéry a chyby; kladenie otázok; komunikačný partner a zdieľanie emócií

Základy vedenia pomáhajúceho rozhovoru v procese práce opatrovateľky
- štruktúra procesu; využitie možných metód ako : informácia, ventilácia, povzbudenie, posilnenie
Komunikačné dilemy v procese práce opatrovateľky
- etika a morálka; proces rozhodovania; etické dilemy; praktické dopady zlyhania;hodnoty: služba, spravodlivosť, dôstojnosť človeka, vzťahy, integrita, kompetencie

Forma vzdelávania: online
Počet hodín: 8 (2 x 4 hodiny) v prípade potreby je možné navýšiť počet hodín
Cena: 9,00 Eur/hodina/opatrovateľka

3) Rozvoj osobnostných zručností opatrovateľky

Tematické zameranie: napr. konfliktné situácie, krízové situácie - prevencia
a riešenia; typológia osobnosti pre zlepšenie vzťahu medzi opatrovateľom a klientom;
asertivita a jej uplatnenie v praxi; manipulácia zo strany klienta, manipulácia zo strany
opatrovateľa - prevencia a riešenia; syndróm vyhorenia - prevencia, psychohygiena; validácia;

Forma vzdelávania: online
Počet hodín: 8 (2 x 4 hodiny) v prípade potreby je možné navýšiť počet hodín
Cena: 9,00 Eur/hodina/opatrovateľka