05 - 17 - 2009 AM: MGA KUMENTO SA UNANG DAKILANG PAGISING (Comments on the First Great Awakening) 05 - 16 - 2009 PM 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Ang ibigsabihin ng John 3:16 John 3:16 “ Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,Kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” Paliwanag: Tunay tayong minamahal ng ating panginoon kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay … 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? John 3 You Must Be Born Again. Ang Katotohanan Tungkol sa John 3:16 Madalas nating marinig sa mga tagapagturo ng sektang Protestante at mga nagpapakilalang Born Again Christian ang paniniwala tungkol sa napakadaling paraan daw ng kaligtasan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 16 translation in English-Tagalog dictionary. 16 Nagalit naman si Herodes nang ma­laman nito na napaglalangan siya ng mga pantas. Version Information. 10 “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. (Minds Blinded by Satan!) Ang Tunay na Pastol. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Betlehem at mga karatig nito, mga batang may dalawang taong gulang pababa, batay sa pa­nahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at … 2 Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. 3 Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. JOHN SUNG (The Real Conversion of Dr. John Sung) 06 - 06 - 2009 PM: ANG MGA NAUNANG SIMBAHAN (The Early Churches) 05 - 30 - 2009 AM: MGA ISIPANG BINULAG NI SATANAS! ... A man named John was sent from God. For God So Loved the World John 3. 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge''