Špecializované sociálne poradenstvo otvárame 27.-29.3.2023 (Dolná Krupá, Prešov)

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/2

Informácie o vzdelávacom programe:

• Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve
• Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch
• Rozsah programu: 180 hodín, kontaktných 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)
Plánovaný začiatok kurzu: 27.-29. marec 2023
Miesto: Dolná Krupá / Prešov (podľa prihlásených účastníkov)

Podmienky otvorenia kurzu: Minimálny počet 10 prihlásených účastníkov
Výhody vzdelávacieho programu:
výborná cena, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu.
Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov: - teoretické vedomosti a odborné zručnosti pre prax v špecializovanom sociálnom poradenstve, - komunikačné zručnosti v sociálnom poradenstve a vzťah medzi sociálnym poradcom a klientom, - proces poradenskej intervencie so špecifickými cieľovými skupinami, - techniky používané v špecializovanom sociálnom poradenstve a ďalšie.
Forma záverečnej skúšky Praktická skúška: prezentácia poradenského rozhovoru pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka poradenskej práce sociálneho poradcu pri práci s klientom.
Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, vie používať metódy sociálneho poradenstva, využívať poradenské postupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Lektori:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedD Milan Schavel PhD.
doc. PhDr. Peter Brnula PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová PhD.
Cena kurzu: 450 Eur - možnosť úhrady na splátky (3 x 150,00 Eur)

Záujemci sa môžu prihlásiť TU

Kategoria: