Otvárame akreditované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich profesiách v termíne 24. - 26.03.2022 v Dolnej Krupej

Vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1

Rozsah vzdelávania: 240 hodín
kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.03.2022
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 24.03.2022 o 9,00 h

Miesto konania: Ubytovacie priestory Občianskeho združenia sv. Rafael, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá
(v zariadení je možnosť ubytovania. Cena: od 19 Eur/noc. Bližšie informácie na: https://www.rafaeldk.sk/socialny-podnik-rafael)

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),

Účastnícky poplatok: 690,00 Eur - možnosť úhrady na splátky ( 3 x 230,00 Eur)
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.

Kontakt:
PhDr. Bystrík Mitas, PhD., MBA
t. č.: 0910 609 996, mail: zdruzeniesp@gmail.com

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku (viď nižšie) na mail: zdruzeniesp@gmail.com do 13.3.2022.

S pozdravom

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

Prílohy:

Ponuka vzdelávania - Supervízia (.pdf)
Prihláška (.doc)