Akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách začína 8.10.2010 v Svätom Jure

Vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1.

Rozsah vzdelávania: 240 hodín
kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 08. - 10.10.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 08.10.2020 o 9,00 h

Miesto konania: AGAPÉ, Prostredná 37, Svätý Jur
(s zariadení je aj možnosť ubytovania. Cena: 18 Eur/noc. Raňajky: 4 Eur)

Profil absolventa po ukončení:
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, analyzuje a identifikuje problém sociálneho klienta a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci so sociálnym klientom, riadiť poradcu k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v práci so sociálnym klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi poradcom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu klienta a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami. Ovláda neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperáciu medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálnej komunikácie a kooperácie, štýly supervízie pri supervidovaní poradcu a lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese.

Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitne zameranom študijnom odbore ( sociálna práca, psychológia, sociológia, špeciálna a liečebná pedagogika...),

Účastnícky poplatok: 570,00 Eur - možnosť úhrady na splátky ( 6 x 95 Eur)
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Kontakt: 0903 401 634, zdruzeniesp@gmail.com

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku na mail: zdruzeniesp@gmail.com do 15.9.2020

Organizátor vzdelávania:

Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, o. z.
PhDr. Adriana Mitasová, PhD.
Štatutárny zástupca a predseda OZ
Tel.: 0903 401 634

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Zástupca predsedu OZ

Adresa: Hlavná 543, 919 25 Šúrovce
IČO: 42126525
DIČ: 2022437593
www.socialnapraca.eu

Prihláška na kurz je tu (.doc): https://www.prohuman.sk/files/Prihlaska_OZ_supervizia.doc