Arteterapia

Názov kurzu: Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách
Názov modulu: Arteterapia
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/3

Informácie o vzdelávacom programe:
• Vzdelávací program je určený osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať v sociálnej oblasti alebo pomáhajúcich profesiách
• Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
• Rozsah programu: 70 hodín
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon arteterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce a aspekty arteterapie,
- kresba v diagnostike a kresba v terapii,
- prístupy v arteterapii,
- arteterapia v sociálnej práci ako prostriedok sebarozvoja, príklonu k druhému človeku a k ľuďom, a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky
Praktické predvedenie niektorej z techník používaných v arteterapii spolu s popisom terapeutického účinku na vybranú cieľovú skupinu.

Profil absolventa:
Absolvent modulu má základné teoretické vedomosti z oblasti arteterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie arteterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov.
Lektori:
PhDr. Bc. Jaroslava Malček

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Kategoria: