Pracovný seminár pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, 17.3.2015, Bratislava

Pozývame vás na pracovný seminár pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce, organizovaný v spolupráci s Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW), Alumni klubom VŠZSP sv. Alžbety a časopisom Prohuman.

Dátum a miesto konania: 17. 3. 2015, Aula, 15,00 – 17,00, VŠZSP sv. Alžbety, nám. 1. mája, Bratislava

Odborný garant seminára: doc. RNDr. Miloslav Hetteš,CSc., prezident ICSW Europe.

 1. Okruh tém je daný plagátom:
  „Podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí“,
  „Podpora ľudských práv pre všetkých“,
  „Rešpektovať postoje – uznávať rozdielnosť“,
  „Sociálni pracovníci podporujú ľudskú dôstojnosť“,
  „Vyjadriť svoj názor“.
 2. Globálna definícia sociálnej práce – slovenská definícia sociálnej práce?
 3. Komora sociálnych pracovníkov – aká bude?

Prihlásiť sa na pasívnu alebo aktívnu účasť je možné tu:
http://vyskum.prosurvey.sk/index.php/319426/lang-sk

Ministerstvo prijíma návrhy za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 43 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma v termíne od 01. januára 2015 do 31. januára 2015 návrhy na vymenovanie za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Adresa na doručovanie návrhov za člena prípravného výboru na zriadenie komory:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

K návrhu musí byť priložená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní – nadpolovičnú väčšinu členov prípravného výboru budú tvoriť sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce.

Konferencia Seniori a ich závislosti - Drogy vo vyššom veku - Problematika závislostí v zariadeniach sociálnych služieb, 23.01.2014 Holíč

Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce v spolupráci s Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb Vás pozýva na medzinárodný okrúhly stôl dňa 23.01.2014 o 10. 30 h, v priestoroch Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách; Bernoláková 4, Holíč s názvom:
Seniori a ich závislosti
Drogy vo vyššom veku
Problematika závislostí v zariadeniach sociálnych služieb

Subscribe to Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce RSS