Otvárame akreditované vzdelávanie Supervízia v pomáhajúcich profesiách v termíne 24. - 26. 4. 2023 v Dolnej Krupej

Vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1

Rozsah vzdelávania: 240 hodín kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Prvá časť vzdelávania: 24. - 26.apríl 2023 (na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 24. apríl 2023 o 9,00 h

Miesto konania: Ubytovacie priestory Občianskeho združenia sv. Rafael, Nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá (v zariadení je možnosť ubytovania. Bližšie informácie na: https://www.rafaeldk.sk/socialny-podnik-rafael)

Informácie o vzdelávacom programe:

  • Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve
  • Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch, a odborná prax minimálne 3 roky pri práci s klientom v sociálnej oblasti, resp. v školstve a zdravotníctve
  • Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie supervízie v pomáhajúcich profesiách, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov: - teoretické vedomosti z oblasti supervízie, - odborné a komunikačné zručnosti na vedenie individuálnej a skupinovej supervízie, - proces rozhovoru so supervidovaným, - metódy a techniky používané v supervízii a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky Praktická skúška: prezentácia supervíznej činnosti pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka supervízie prezentovaná účastníkom vzdelávacieho programu.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, vie analyzovať a identifikovať problém supervidovaného a akceptovať etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom, viesť supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi odborným zamestnancom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu supervidovaného a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Ovláda stratégie pre neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálneho fungovania pracovného tímu a organizácie. Vie využiť adekvátne formy a typy supervízie pri supervidovaní odborných zamestnancov, vie využiť jednotlivé techniky a pomôcky v supervíznom procese.

Lektori: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

Cena kurzu: 690,00 Eur - možnosť úhrady na splátky (3 x 230,00 Eur)

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Kontakt: t. č.: 0911 565136, mail: iszvsro@gmail.com V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku (viď nižšie) na mail: iszvsro@gmail.com do 10. apríla 2022.

Záujemci sa môžu prihlásiť TU

S pozdravom prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Kategoria: 

Priloha: