O nás

Sme dobrovoľným nepolitickým záujmovým združením občanov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci, poradenských aktivitách pri riešení sociálnych problémov obyvateľstva a supervízii v sociálnej práci.
Našim poslaním v rámci združenia je prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu vedomostí a zručností v oblasti sociálnej práce vo vzťahu k širokej verejnosti. Okrem toho združenie svojou činnosťou má za cieľ napomáhať etablovaniu sociálnej práce najmä v praxi a prispievať k posilňovaniu kompetencií sociálnych pracovníkov pri práci s klientom. Prostredníctvom svojich členov poskytujeme tiež odborné poradenské služby pre klientov so sociálnymi problémami.
Medzi základné činnosti a ciele združenia patrí:
• vytváranie podmienok pre spoluprácu medzi členmi združenia
• komunikácia s ústrednými orgánmi štátnej správy (najmä MPSVR SR a MŠ SR)
• tvorba a realizácia inovatívnych vzdelávacích programov v oblasti sociálnej práce
• poskytovanie sociálneho poradenstva pre klientov so sociálnymi problémami
• poskytovanie supervízie pri práci so sociálnym klientom, poskytovanie supervízie sociálnym subjektom verejnej správy, subjektom sociálnych služieb a občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosti v sociálnej oblasti
• spracovanie odborných expertíz pri zavádzaní a dodržiavaní vzdelávacích štandardov a vzdelávacích programov pre vzdelávanie v sociálnej práci
• tvorba a realizácia projektov v oblasti intervencie sociálno-patologických javov
• organizovanie a koordinovanie odborných seminárov s problematikou vzdelávania v sociálnej práci
• tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
• podpora poradenskej a metodickej činnosti pre oblasť vzdelávania
• spolupráca so zainteresovanými subjektami v oblasti sociálnej práce doma i v zahraničí
• tvorba projektov a podpora výskumu v sociálnej práci