Efektívna komunikácia v sociálnych službách (v spolupráci s ISZV, s.r.o.)

Názov kurzu: Efektívna komunikácia v sociálnych službách
Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o.
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o vzdelávacom programe:
• Vzdelávací program je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb.
• Rozsah programu: 24 hodín, z toho teoretická časť 6 hodín, praktická časť 18 hodín
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom kurzu
je získať komunikačné zručnosti a kompetencie využiteľné najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
• Neverbálna komunikácia
• Komunikačné zlozvyky
• Aktívne počúvanie
• Práca s otázkami
• Spätná väzba
• Vedenie asertívneho rozhovoru

Vzdelávací program
je určený najmä pre zefektívnenie komunikácie v týchto odborných činnostiach v sociálnych službách:
- Proces individuálneho plánovania
- Aktivizovanie prijímateľa sociálnej služby
- V procese manažmentu kvality poskytovanej sociálnej služby

Profil absolventa:

Účastník vzdelávania si prehĺbi komunikačné kompetencie pomáhajúceho pracovníka, dôležité v budovaní dobrého pomáhajúceho vzťahu. Prostredníctvom sociálnej komunikácie bude vedieť lepšie pracovať s komunikačnými technikami smerujúcimi k dorozumievaniu medzi ľuďmi, vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu kvality interpersonálnych vzťahov. Zoznámi sa s technikami ako informovať, inštruovať, posilňovať, presvedčiť, zabaviť, vychovávať a vzdelávať, socializovať, poznávať, prehĺbiť sebapoznanie, uniknúť, ventilovať. Spozná nástroje, ako komunikovať v rámci interdisciplinárneho tímu a v individuálnom prístupe ku klientovi – prijímateľovi sociálnej služby. Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
PhDr. Martina Romanová, PhD.

Cena kurzu:
120 Eur

Výhody vzdelávacieho programu::
možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste / zariadení sociálnych služieb, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Plánovaný termín kurzu:
6.-8. marec 2023
Miesto
bude spresnené podľa prihlásených účastníkov (Bratislava, Dolná Krupá, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov)

Kategoria: 

Priloha: