Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách (v spolupráci s ISZV, s.r.o.)

Názov kurzu: Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o. Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Informácie o vzdelávacom programe: • Vzdelávací program je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb • Rozsah programu: 60 hodín v 3 moduloch, z toho teoretická časť 20 hodín, praktická časť 40 hodín
Cieľom kurzu je nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách.

Program sa skladá z nasledovných modulov:
1. modul - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách
2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán
3. modul - Deeskalačné techniky
V programe na Vás čakajú tieto okruhy a témy: - Základy psychiatrie a deeskalácia - Práca so sebou, vlastnými emóciami a emóciami iných - Asertívne vyjadrenie hnevu - Posudzovanie rizík v sociálnych službách - Individuálny rizikový plán - Deeskalačné techniky a neverbálna komunikácia - Deeskalačné techniky a verbálna komunikácia

Podmienkou úspešného ukončenia
celého rozsahu vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia (certifikátu) je prezenčná účasť na všetkých moduloch vzdelávacieho programu, písomná príprava rizikového plánu, jeho predstavenie pred lektormi a skupinou (vrátane praktickej ukážky použitia vybraných deeskalačných techník).

Pri účasti na vybranom module vzdelávacieho programu sa na žiadosť účastníka vydá „potvrdenie o účasti na vybranom module vzdelávacieho programu“.

Lektori:

MUDr. Juraj Knížat

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

PhDr. Gabriela Ručková, PhD.

MBA PaedDr. Martina Romanová,

PhD. PhDr. Ivana Spurná, PhD.

Cena kurzu: 1. modul 120 Eur, celý kurz (3 moduly) 320 Eur

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste / zariadení, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Plánovaný termín kurzu nájdete TU 

Miesta vzdelávania: Bratislava, Slavnica

Kategoria: 

Priloha: