Dramatoterapia

Názov kurzu: Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách
Názov modulu: Dramatoterapia
Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/3

Informácie o vzdelávacom programe:
• Vzdelávací program je určený osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať v sociálnej oblasti alebo pomáhajúcich profesiách
• Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
• Rozsah programu: 70 hodín
• Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon dramatoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce a ciele dramatoterapie,
- metódy vedenia dramatoterapie,
- neverbálne a verbálne techniky dramatoterapie,
- cieľové skupiny dramatoterapie, a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky
Videozáznam individuálnej alebo skupinovej dramatoterapeutickej rolovej hry, s využitím viacnásobnej rekvizity v trvaní do 10 min. a analýza prezentovanej kompozície s ohľadom na výber techník a prostriedkov.

Profil absolventa:
Absolvent modulu je plnohodnotným facilitátorom dramatoterapeutického procesu s klientskymi skupinami sociálnej práce. Je schopný plánovať, organizovať a usmerňovať proces prostredníctvom dramatoterapeutických techník a prostriedkov, analyzovať tému a obsah dramatického prejavu, využívať predispozície klientov k dramatickej akcii a reakcii, pričom primárne smeruje ku katarzii, abreakcii a korektívnej emocionálnej skúsenosti. Ovláda terminológiu dramatoterapie, výber metód, techník a prostriedkov. V praktickej oblasti je partnerom pre klienta v priestore a čase – fikcie, s prepojením na realitu prežívania a psychosomatickej jednoty.

Lektori:
PhDr. Bc. Jaroslava Malček
PhDr. Liana Ivanová, PhD. MBA.

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Kategoria: